Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Naše webová stránka je: https://www.casopis-intimita.cz.

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je redakce časopisu Intimita zastupovaná soukromou osobou Kateřinou Frodlovou  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Čáslav, Úzká ulička 1918, 28601
  • email: redakce@casopis-intimita.cz
  • telefon: 603311109
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
  • Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje našich produktů nebo ochrany našich práv.
  • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a ať už telefonicky, emailem či vyplněním příslušných formulářů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a využívá je především k následujícím činnostem:
  • V případě žádosti o číslo zdarma nám stačí Váš email a Vámi zvolené oslovení, abychom byli schopni Vám časopis zaslat.
  • V případě předplatného vyžadujeme email a fakturační údaje (primárně kvůli účetnictví).
  • Přímý marketing skrz e-mail. Pokud si objednáte některý z našich produktů (časopis zdarma, předplatné, jednotlivá čísla, speciály, …) vnímáme oprávněný zájem posílat vám upozornění a informace týkající se článků a časopisů vydávaných redakcí Intimita. Toto budeme dělat maximálně 5 let po zaslání posledního Vámi požadovaného čísla. Souhlas se zasíláním emailů ze strany časopisu Intimita je možné kdykoliv odvolat na emailu redakce@casopis-intimita.cz (nebude-li to bránit plnění uzavřené smlouvy či legislativním požadavkům (např. na vedení účetnictví)).
  • Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Z cookies nezjišťujeme Vaše jméno, adresu ani jiné osobní údaje údaje, které by Vás mohli identifikovat. Pro zpracování cookies využíváme:
   • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
   • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se o údaje nutné pro fakturaci a účetnictví.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací si zajišťujeme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. 
 2. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících služeb a platforem:
  • Poskytovatelé hostingu a serverových služeb
   • www.forpsi.com – hosting webu
  • Analytické nástroje
   • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  • Marketing a zákaznická podpora
  • Fakturace a účetnictví
  • Firmy dodávající zboží a služby
 3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. I v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru takové nároky, aby vše bylo v souladu s GDPR legislativou a vaše data byla dostatečně zabezpečená.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  • Používaný webhosting je pravidelně zálohován (blíže viz. podmínky www.forpsi.cz – především https://dc.forpsi.com/zabezpeceni.aspx a https://www.forpsi.com/cz/webhosting/cms-redakcni-publikacni-system/wordpress/ )
  • Webhosting je provozován na https, k údajům zákazníků se mohou dostat jen osoby, které znají přístupové heslo. Stejně tak v případě emailové korespondence.
  • Služby (založené stránky a skupiny) využívané na jednotlivých sociálních sítích se řídí pravidly těchto sítí.
   • Pinterest
   • Facebook
   • Instagram
   • Youtube
  • Osobní data zákazníků uložená lokálně mimo tyto systémy jsou vždy zabezpečena dostatečně silným heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz nebo novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2019.